Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. 

Miras hukuku 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

Hak kayıplarının yaşanmaması ve miras hukukunun gereği gibi uygulanması amacıyla hizmet vermekteyiz.  

  • Veraset ilamının alınması, 
  • Reddi miras davası , 
  • Vasiyetnamenin düzenlenmesi, açılması, iptali 
  • Miras sözleşmeleri, 
  • Miras paylaşımı, 
  • Muris muvazaasından kaynaklı davalar 
Whatsapp ile İletişime Geç